fbpx
logo

Thành quả đạt được

10+
高質的な短期大学の規模
10+
教育施設
10+
提携学校

CHƯƠNG TRÌNH ĐÔNG DU MỚI

これは、ベトナムの若い世代に起業支援を行うプログラムです。プログラムでは上級学習者を養成し、新世紀の職場環境に適応し、外国企業で働く資格がある卒業生を育成します。
logo

製品の品質、サービスは威信は効果的であり、会社の発展のための基盤です

Coppyright: @2018 - Hải Phong JSC. All Right Reserved. Mọi hình thức sao chép nội dung trên website này chưa được sự đồng ý đều là trái phép.
18006770